În cazul în care pentru a face bani pe transport

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

Independentei nrBucureşti Dispoziţii Generale 1. Definirea unor termeni 2. Serviciile includ şi alte activităţi necesare, adiacente, cum ar fi, fără a se limita la: manipularea, depozitarea trimiterilor poștale etc. Dispoziţiile art. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă; 2. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie; în această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid; 2.

Nu constituie publicitate prin poştă: chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit; trimiterile poştale care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj; 2. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale Pentru a fi preluate în rețeaua poștală trimiterile poștale trebuie să fie ambalate și etichetate corespunzător naturii bunului care face obiectul trimiterii poștale prin asigurarea unui înveliș exterior opac astfel încât conținutul să nu poată fi vizualizat și să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor poștale fără a lăsa urme.

Câți bani câștigă un șofer de TIR care face transporturi în UE

Recomandari și instructiuni cu privire la ambalarea trimiterilor poștale sunt disponibile pe site-ul www. Condiţii de ambalare şi etichetare 3. Ambalarea trimiterilor poștale intra in răspunderea expeditorului. Pentru a fi acceptate în reteaua poștală trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare: —  ambalarea trimiterii poștale trebuie să fie realizată corespunzător naturii bunului,  trimiterea trebuie să fie ambalată astfel încât să prevină deteriorarea conţinutului în condiţiile unei manipulări atât manuală cât și mecanice; — ambalarea nu trebuie să permită deteriorarea conținutului prin manipulari succesive, presiune; -asigurarea etanșeității recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, care să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și care să producă pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare și livrarea trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri.

Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea poștală, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

Conditii generale | Curier Rapid

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare: a Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs; b Trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri în cazul în care pentru a face bani pe transport contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent; c Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

Următoarele categorii de trimiteri poştale sunt admise la colectare, sortare,transport și livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel: — trimiterile poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispoziţii; — Sameday Courier este imputernicit sa refuze livrarea daca, după acceptarea trimiterii poştale, Sameday Courier descoperă un motiv de excludere sau daca exista motive temeinice de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la livrare.

Condiţii de acceptare in ceea ce priveşte dimensiunile si greutatea trimiterilor poştale. Fiecare trimitere poştală se indentifică printr-un număr unic de transport. AWB Toate serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale interne, furnizate de către Sameday Courier, pot fi prestate fie utilizând mijloace proprii, fie prin intermediul unor subcontractori.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale internaţionale se prestează exclusiv prin intermediul subcontractorilor. Expeditorul poate declara o valoare a trimiterii postale interne, in cuantum de maxim Furnizorul efectuează si servicii Contra ramburs, iar limita maximă a rambursului este de 5.

Moneda admisa în care se poate face colectarea și achitarea sumelor în cazul serviciilor Contra ramburs este RON. Termenul de livrare în cazul serviciului Contra ramburs este de 2 zile lucrătoare, iar în cazul în care pentru a face bani pe transport de returnare a contravalorii colectate este de 5 zile lucrătoare de la livrare. Termenul de livrare în cazul serviciului cu confirmare de primire este de 2 zile lucrătoare, iar termenul de returnare a dovezii confirmată în scris de către destinatar privind predarea trimiterilor poştale este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

Termenul în care expeditorul poate solicita dovada de livrare sau de depunere a trimiterii poştale recomandate este de 9 luni de la data colectării de către furnizor, iar termenul de comunicare a acesteia către expeditor va fi de 30 zile calendarisice de la solicitare.

În cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată, termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea trimiterii poştale ce face obiectul acestui tip de în cazul în care pentru a face bani pe transport este de 9 luni de la data depunerii acesteia, iar termenul de comunicare către expeditor a dovezii va fi de 30 de zile calendaristice de la solicitare.

Expeditorul poate depune trimiterile poştale la sediul Sameday Courier sau poate solicita ridicarea de la o adresa indiferent de serviciul solicitat. Plata serviciilor se poate face fie cash, fie prin virament în cont bancar pe baza unei facturi emise bilunar sau lunar.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar sau persoana autorizatăDELIVERY SOLUTIONS SA va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile lucratoare de la data avizării acestuia. După expirarea termenului de avizare de 5 zile lucratoare, trimiterile poştale nelivrate destinatarului se vor returna expeditorului la adresa acestuia, sau, in cazul imposibilităţii de predare la adresa acestuia de ex.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

Trimiterile poștale se returneaza conform specificaţiilor expeditorului in baza unui proces verbal de predare primire si se vor tarifa conform ofertei comerciale. Termenul de returnare a trimiterii poştale este de 5 zile lucratoare de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau de la data încercării de livrare, după caz.

În situația în care expeditorul a solicitat în scris, la momentul depunerii trimiterii poştale, returnarea cu celeritate a trimiterii poştale, fără avizarea destinatarului şi respectiv, fără păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia acestuia, se va proceda la returnarea respectivei trimiteri poştale conform opțiunii expeditorului. Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate la expeditor se vor păstră de către Sameday Courier timp de 9 luni de data depunerii lor.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

După expirarea acestui termen aceste trimiteri poştale vor deveni proprietatea Sameday Courier. Timpii de livrare garantaţi 5. În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştala se afla pe teritoriul României nu va depăşi limitele de mai sus. Pentru trimiterile internaţionale colectate de pe teritoriul României care urmeaza a fi livrate unui destinatar aflat in unul dintre statele Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul in care trimiterea poştala internaţionala se afla in afara teritoriului României nu va depăşi 96 ore.

Sameday Courier nu ofera și nu livrează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale. Sameday Courier nu furnizează serviciul Mandat Poștal pe suport hârtie.

comentarii

Pentru celelalte tipuri de servicii poştale, timpul de livrare maxim este de 5 zile lucratoare. Răspunderea furnizorului de servicii poştale Răspunderea Sameday Courier răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori a deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii postale la punctul de acces şi momentul livrarii la destinatar.

în cazul în care pentru a face bani pe transport

La sumele prevăzute la alin. Pierderea completă plata prin opțiuni conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale. În situația în care expeditorul a declarant o valoare mai mica decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. În afara despăgubirilor prevăzute la alin.

În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

Sameday Courier - Termeni si Conditii

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare. Sameday Courier răspund pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile prezentului capitol aplicabile trimiterilor poștale interne. Expeditorul poate renunța la dreptul său de despagubire în favoarea destinatarului. Sameday Courier este exonerat de răspundere în următoarele situații: a paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului; b utilizatorul nu are instalată o cutie postal ăcare să permită predarea trimiterii poștale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poștaleori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale; c trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială   a conținutului trimiterii poștale; d paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

Sameday Courier nu este răspunzător și nu îi pot fi imputate pierderile speciale pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea trimiterilor poștale.

Mecanismul de solutionare a reclamațiilor Introducerea reclamației 7. Orice reclamație referitoare la trimiterile poştale se va face în scris, prin completarea unei cereri de reclamaţii anexa 1 și va fi trimisă fie prin poștă cu confirmare de primire, fie va fi depusă la sediul Sameday Courier, fie prin e-mail la adresa office sameday.

Dreptul de a face reclamatie il are: — expeditorul sau împuternicitul legal al acestuia; — destinatarul sau împuternicitul legal al acestuia. Termenele prevăzute pentru primirea si tratarea reclamatiilor 7. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale — în speţa Sameday Courier, este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.

Termenul de soluţionare a reclamației este de 3 luni de la data depunerii acesteia. Reguli privind acordarea despăgubirilor In cazul reclamatiilor întemeiate, plata despăgubirilor se face în termen de în cazul în care pentru a face bani pe transport de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăşi, însă, termenul de 3 luni menţionat mai sus, în numerar sau prin virament in cont bancar, in funcţie de solicitarea utilizatorului indreptatit.

Conditii generale

Dispoziţii tranzitorii si finale 8. Secretul scrisorilor, documentelor și a altor trimiteri poştale este garantat prin lege. Toate persoanele implicate în realizarea activității de servicii poştale sunt obligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor.

Este interzis a viola sau a divulga conţinutul corespondenței sau al altor trimiteri poştale, de a da informaţii despre cei ce utilizează serviciile poştale sau de a înlesni și încuraja asemenea fapte.

Vocile Solidaritatii - Episodul 1: Fundatia Comunitara Timisoara

Trimiterile poştale considerate corpuri delicte, precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracţiunilor și a autorilor lor și pentru aflarea modalități de a câștiga bani pe Internet pentru un începător pot fi puse la dispoziţia organelor de urmărire penala sau a instanţelor de judecata, dar numai în baza dispoziţiei scrise, date de magistratul competent conform Codului de Procedura Penala.

Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate furnizorului de servicii poştale.

Articole similare

Trimiterile poştale aparţin expeditorului până în momentul livrării lor la destinatar. Până în acest moment, expeditorul are dreptul de a modifica adresa înscrisa pe ele ori de a opri livrarea trimiterii poştale către destinatar daca a optat pentru serviciul schimbare destinaţie.

Expeditorii trimiterilor poştale răspund față de furnizorul de servicii poştale Sameday Courier pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poştale sau a condiţiilor de ambalare neadecvate ale acestora vicii ascunse prin ambalareîn limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale ale căror trimiteri poştale au fost deteriorate din aceasta cauza.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale Sameday Courier nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată.

Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare. Prevederile prezentelor Condiții generale se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației în vigoare aplicabile în domeniu.

Informațiiimportante